Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio

Meio Fio,     Medidas:   Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04   Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08   Meio Fio Jardim 0,80 x...

Meio Fio

Meio Fio,

 

  Medidas:  
Guia Jardim 0,80 x 0,20 x 0,04  
Meio Fio Jardim 0,80 x 0,25 x 0,08  
Meio Fio Jardim 0,80 x 0,30 x 0,10  
Meio Fio  1,00 x 0,30 x 0,15(Base) x 0,12 (Topo)  
Boca de Lobo 1,00 x 0,30 x 0,15(Base) x 0,12 (Topo)  
 Máxima Eficiência  1,00 x 0,30 x 0,15 x 0,12 (base 0,09*0,35total)  
     

  • Data:05/08/2023